Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Tân Lập

Bản Háng Lìa - Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
01633 777 882
dbn-dienbiendong-ptdtbtthcstanlap@edu.viettel.vn